توجه :دانشجوی گرامی به منظور ورود به سامانه کدملی و شماره دانشجویی را وارد نمایید.

نام کاربری
رمز عبور

متن ورودی

توجه :دانشجوی گرامی به منظور ورود به سامانه کدملی و شماره دانشجویی را وارد نمایید.